Péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Hana Matějová hana.matejova@komenska.com
Konzultační hodiny: dle domluvy

Konzultační hodiny: úterý, čtvrtek dle domluvy

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Zuzana Dvořáčková zuzana.dvorackova@komenska.com
Konzultační hodiny: úterý, čtvrtek dle domluvy

Kontakty:  tel. škola 556 730 237, 733 424 379   

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

 • Depistáž žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (SVP)
 • Vedení dokumentace žáků se SVP, shromažďování zpráv z vyšetření.
 • Vypracování plánu pedagogické podpory (PLPP), jeho vyhodnocení a stanovení dalšího postupu
 • Spolupráce při zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a jeho realizace
 • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální/skupinové práce se žákem (činnosti reedukační, kompenzační, stimulační, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti)
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • Koordinace, metodické vedení a konzultace pro pedagogické asistenty a pedagogy
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Speciálně pedagogické a poradenské intervence a služby pro zákonné zástupce
 • Nabídka stimulačních programů k rozvoji pozornosti ve spolupráci rodič – dítě