Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP)  poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Kontakty

školní psycholog (ŠP) Mgr. Petra Chytilovátel.: 721 978 691petra.chytilova@komenska.com  
školní psycholog (ŠP) Mgr. Zuzana Dvořáčkovátel.: 733 424 379zuzana.dvorackova@komenska.com  
výchovný poradce (VP)Mgr. Markéta Fabíkovátel.: 736 705 666marketa.fabikova@komenska.com
speciální pedagog (SP) Mgr. Hana Matějovátel.: 732 722 476 hana.matejova@komenska.com
školní metodik prevence (ŠMP)Mgr. Lenka Rudolfoválenka.rudolfova@komenska.com

Pokud máte zájem o konzultaci, objednejte se prosím předem. V případě potřeby lze sjednat schůzku i mimo konzultační hodiny.

Oblasti činnosti ŠPP:

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • (žáci s poruchami  učení jako dyslexie, dysgrafie…, žáci zdravotně znevýhodnění, žáci sociálně znevýhodnění, žáci s mentálním postižením, žáci s poruchou pozornosti  a mimořádně nadaní žáci)  (ŠP, VP, SP)
 2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti
  • (zhoršený prospěch, osobnostní, vztahové a rodinné problémy.) (ŠP, SP)
 3. práce v oblasti prevence a řešení školní neúspěšnosti
  • (mapování příčin výukových obtíží, navrhování řešení a pomoc při jejich realizaci)  (VP, ŠP)
 4. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů
  • (problematika alkoholu, kouření, drog, šikany atd. pracujeme s dětmi v těchto oblastech dříve než problémy nastanou a snažíme se jim takto předcházet. Realizujeme adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů, přednášky, besedy). (ŠPM, ŠP)
 5. kariérové poradenství
  • (profesní orientace, volba další vzdělávací dráhy)  (VP, ŠMP, ŠP)
 6. řešení výchovných problémů
  • (kázeňské přestupky, narušování výuky, agresivita, záškoláctví atd.) ( (ŠMP, VP)

Způsoby naplnění:

•    individuální poradenství                                            
•    dotazníkové šetření, ankety
•    intervenční programy
•    adaptační programy
•    krizové intervence
•    přednášky a besedy
•    práce s třídním kolektivem
•    práce s vybranými skupinami
•     pohovor s žákem
•     pohovor s rodičem žáka