Jednací řád školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

27.10.2015

Článek 1
Zasedání školské rady

1. Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím zástupce ředitele elektronicky na emaily uvedené členy školské rady.
2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 5 pracovních dnů předem.
3. Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající (nejstarší člen školské rady z přítomných na začátku zasedání).
4. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
5. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.

Článek 2
Závěry školské rady

1. Závěry ze zasedání formuluje předseda.
2. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
3. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.
4. Závěry budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Článek 3
Zápis ze školské rady

1. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina.
2. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající a zapisovatel.
3. Zápis se rozesílá elektronickou poštou všem členům školské rady.
4. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá zapisovatel
5. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá předseda.

Článek 4
Přijetí a změna jednacího řádu

1. K přijetí jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.
2. Ke změně jednacího řádu je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

Jednací řád byl projednán a schválen při prvním zasedání školské rady ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace dne 21. října 2015 v Odrách.