EU peníze školám

29.03.2012

V prosinci loňského roku byl  naší škole schválen další projekt z OP VK „ EU peníze školám „ , č.2127/21/7.1.4/2010  v celkové hodnotě 2 110 132,- Kč, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu českého základního školství. Toho má být dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. Podporu lze získat na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků ZŠ v sedmi prioritních oblastech ( tzv. šablony ): cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, ICT, čtenářská a informační gramotnost, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání.

loga_eu_esf_ms_op_investice

Naše škola si vybrala tyto šablony :
1. Šablona – čtenářská a informační gramotnost, jež bude realizována výukou  žáků v menších skupinách, které budou metodicky přizpůsobeny schopnostem žáků a jejich individuálním potřebám, tím škola docílí zlepšení čtenářské a informační gramotnosti. Tato aktivita bude realizována ve všech ročnících prvního stupně a na druhém stupni v 6. a  8. třídách.
2. Šablona –  matematika – aktivita bude realizována podobným způsobem jako aktivita č.1, bude však zaměřena na rozvoj matematických dovedností a bude probíhat v 7. a 9. třídách.
3. Šablona – bude zaměřena na zefektivnění výuky cizích jazyků a na metodické kurzy pro učitele cizích jazyků.
4. Šablona – inkluzívní  vzdělávání – nám na škole umožní zapojení asistenta pedagoga a speciálního pedagoga do inkluzívního vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných.

Výsledkem tohoto projektu bude i  řada metodických materiálů, které musí být v rámci jednotlivých šablon zpracovány a zveřejněny.  Z prostředků projektu bude rovněž zakoupena didaktická  technika a učební pomůcky.
První část projektu bude zahájena v lednu 2011 realizací šablony č.4. Start ostatních šablon nás čeká v září 2011. Konec projektu je plánován na květen 2013.

Věříme, že tento projekt přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole.

Josef Hladný, ředitel školy