Speciální pedagog

19.10.2016

Mgr. Daniel Matyáš

email: daniel.matyas@komenska.com
tel.: 556 730 237, 739 069 159
konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.30 (po předchozí domluvě)

Oblast činností:

• garant inkluzivního vzdělávání
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– žáci se specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie)
– žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením
– žáci se sociálním znevýhodněním
– žáci s mentálním postižením
– žáci s poruchami chování (ADHD, ADD)
– žáci nadaní a mimořádně nadaní
• poskytování poradenských služeb ze speciálně pedagogické oblasti žákům a rodičům