Projekt „Od Integrace k Inkluzi“

14.09.2016

V průběhu prázdnin se nám podařilo získat další nemalé finanční prostředky z ESF.

Od 1. září vstoupila v platnost novela školského zákona, která obsahuje pravidla inkluze. A právě s inkluzí souvisí náš nový tříletý projekt registrovaný pod číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000216.

Název projektu : Od Integrace k Inkluzi

Program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy : 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP
Délka trvání projektu : 1.9. 2016 – 31.8. 2019 a maximální schválené finanční prostředky jsou ve výši 5.946.550,- Kč. Partnerem s finanční účasti je Charita Odry, konkrétně pak Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry.

Projekt si klade za cíl do všech detailů komplexně řešit inkluzivní vzdělávání žáků pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na naší škole.
Cílem je primárně podpořit především tyto zmíněné žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělání.
Aktivity se zaměřují na podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a rodičů. Rozvíjí spolupráci mezi všemi aktéry ve vzdělávání. Mimoto cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotností.

Zlepšení inkluzivního vzdělávání dosáhneme mimo jiné tím, že zřídíme několik nových pozic na naší škole. Budou to tři pozice školních asistentů, jeden koordinátor inkluze na škole a nově bude na naší škole působit i speciální pedagog.

Významným cílem bude zlepšit spolupráci mezi jednotlivými školami regionu ORP Odry. Snahou bude, aby školy více sdílely poznatky a nové zkušenosti z oblasti inkluzivního vzdělávání. Prostředkem bude 6 kvalitních a prověřených seminářů, které budou nabídnuty školám v rámci DVPP. Koordinátor inkluze a členové našeho školního poradenského pracoviště budou připraveni poskytnout metodickou podporu v oblasti inkluzivního vzdělávání všem zájemcům z řad okolních škol.

Projekt je vzhledem ke změnám, které od 1. září vstoupily v platnost, skvěle načasován a my pevně věříme, že i pomocí tohoto projektu budeme schopni trvale vytvářet nadstandartní podmínky pro inkluzivní vzdělávání nejen na naší škole i u našeho projektového partnera.