Oslovení rodičů

24.04.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci. 

Obracím se na Vás s nabídkou pro ty, kteří mají zájem pracovat ve školské radě. V průběhu posledních třídních schůzek, kdy byl zjišťován zájem, se přihlásili 3 zájemci. Pokud se přihlásí další, uskutečníme volby z řad rodičů.
Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Funkční období člena rady je tříleté, rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání nové školské rady se uskuteční v červnu tohoto školního roku.

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.
Pokud máte zájem pracovat ve školské radě, oznamte tuto skutečnost do 2.května 2022 telefonicky do školy nebo na emailovou adresu:  alexandra.reptova@komenska.com
Děkuji za spolupráci a přeji hezké jarní dny.

Mgr. Alexandra Reptová

zástupce ředitele

ZŠ Odry, Komenského 6

tel. 556 730 237