Novinky v PVP

21.09.2020

V letošním školním roce máme v rámci povinně volitelných předmětů obohacující novinky. A o ty se s vámi podělíme.

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ – FIE

Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, jeho školní, sociální a osobnostní růst. 

Program instrumentálního obohacování  se skládá z více než pěti set stránek cvičení „papír a tužka“, rozdělených do dvaceti instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický poznávací nedostatek. Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich obtížnost a složitost. Při práci s metodou je kladen důraz na rozvíjení řeči. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení. Nehodnotí se známkami, děti se nedělí na dobré a špatné. Jsou motivovány způsobem práce. Každému dítěti se má umožnit, aby bylo úspěšné. Respektuje se osobnostní tempo každého dítěte. Klade se důraz na spolupráci a naslouchání, vzájemné sdílení myšlenek, přístupů k úkolu. Obsahem sdílení je i strategie řešení úkolů. Metoda učí toleranci k druhým. Takové vedení má přímý dosah na orientaci v osobním, politickém i společenském životě.

Díky zapojení se naší školy do projektu, žáci obdrží příslušné materiály zdarma.

Jana Olšinová

HRAJEME DIVADLO (dramatická výchova)

Divadlo je živý útvar. Čeká nás kreativní hra a tvorba. Budeme pracovat se slovy, vyjadřovat se tělem pomocí mimiky a gest, pronikat do dětské dramatické aktivity. Půjde nám o rozvíjení komunikačních, kontaktových dovedností. Zkusíme si divadelní etudy. Nepůjde o žádné permanentní hodnocení výkonu, jeho „správnosti“ nebo „chybnosti“. Půjde o hledání cesty k vlastní sebeprezentaci, výraznějšímu vyjadřování. Budeme si naslouchat a radovat se ze společných zážitků z hry a tvorby s ostatními.  Smyslem je vzájemná spolupráce, rozvoj sociálních dovedností a pozitivní mysl. Pod vedením paní učitelky Bindrové se těšíme na povídání o námětech, zkusíme si přepsat námět do scénáře, objevíme kouzlo scénického čtení a zahrajeme si divadlo.