Školní poradenské pracoviště

19.10.2016

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP)  poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

·        Akce a aktuality

·        školní psycholog (ŠP)       Mgr. Petra Chytilová                      petra.chytilova@komenska.com   tel.: 721 978 691 

·        výchovný poradce (VP)    Mgr. Petr Marinov                            petr.marinov@komenska.com

·        speciální pedagog (SP)    Mgr. Daniel Matyáš                         daniel.matyas@komenska.com

·        školní metodik prevence (ŠMP)   Mgr. Alexandra Reptová     alexandra.reptova@komenska.com

·        důležité kontakty

Pokud máte zájem o konzultaci, objednejte se prosím předem.

V případě potřeby lze sjednat schůzku i mimo konzultační hodiny.

Oblasti činnosti ŠPP:
1.    péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  (žáci s poruchami  učení jako dyslexie, dysgrafie…, žáci zdravotně znevýhodnění, žáci sociálně znevýhodnění, žáci s mentálním postižením, žáci s poruchou pozornosti  a mimořádně nadaní žáci)  (ŠP, VP, SP)
2.    poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (zhoršený prospěch, osobnostní, vztahové a rodinné problémy.) (ŠP, SP)
3.    práce v oblasti prevence a řešení školní neúspěšnosti (mapování příčin výukových obtíží, navrhování řešení a pomoc při jejich realizaci)  (VP, ŠP)
4.    práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (problematika alkoholu, kouření, drog, šikany atd. pracujeme s dětmi v těchto oblastech dříve než problémy nastanou a snažíme se jim takto předcházet. Realizujeme adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů, přednášky, besedy). (ŠPM, ŠP)
5.    kariérové poradenství (profesní orientace, volba další vzdělávací dráhy)  (VP, ŠMP, ŠP)
6.    řešení výchovných problémů (kázeňské přestupky, narušování výuky, agresivita, záškoláctví atd.)
( (ŠMP, VP)

Způsoby naplnění:
•    individuální poradenství                                            
•    dotazníkové šetření, ankety
•    intervenční programy
•    adaptační programy
•    krizové intervence
•    přednášky a besedy
•    práce s třídním kolektivem
•    práce s vybranými skupinami
     pohovor s žákem
     pohovor s rodičem žáka