Dotazník: volba PVP a 2. cizího jazyka

13.05.2020

Vážení rodiče žáků, milí žáci,

dle našeho Školního vzdělávacího programu (ŠVP) jsou v 9. ročníku povinnou součástí výuky volitelné předměty.
Pro školní rok 2020/ 2021 předkládáme žákům 2.stupně nabídku povinně volitelných předmětů, které budou vyučovány ve dvouhodinové týdenní časové dotaci.
Každý žák si zvolí dva volitelné předměty:
volba č. 1 – předmět, o který má žák největší zájem
volba č. 2 – náhradní předmět pro případ, že výuka předmětu 1. volby nebude zahájena pro malý zájem uchazečů či z jiných organizačních důvodů.
Pokud nebude otevřen žádný z vámi zvolených PVP z důvodu malého zájmu žáků, bude vám nabídnut předmět, ve kterém ještě bude místo.

V druhém pololetí školního roku si lze po domluvě vybrat jiný povinně volitelný předmět, nebudou-li tím porušeny organizační a pedagogické předpisy nebo možnosti školy.

Žáci budoucích 8.ročníků si zvolí také druhý cizí jazyk (ruský nebo německý), který je vyučován 3 hodiny v týdnu v 8.a 9. ročníku. Výuka druhého cizího jazyka je povinná.

Přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky v 9.ročníku pro budoucí studenty maturitních oborů budeme realizovat mimo povinně volitelné předměty. Zájem žáků budeme zjišťovat na začátku školního roku. Příprava bude probíhat do termínu konání přijímacích zkoušek.

Vážení rodiče, zamyslete se spolu se svými dětmi nad předkládanou nabídkou a zvolte předměty, které se Vám jeví jako nejvhodnější. Při rozhodování je třeba zohlednit zájmy a schopnosti Vašeho dítěte, aby předměty, které vyberete, byly přínosem pro jeho další vzdělávání.

Zároveň připomínáme, že přeřazení žáka v průběhu roku do jiné skupiny PVP je možné uskutečnit jen v pololetí, tzn. do 31. ledna příslušného školního roku, ve výjimečných případech na začátku školního roku do 30.září.

Formulář k vyplnění včetně charakteristik předmětů naleznete v gmailu žáka.

Prosíme Vás o zaslání vyplněného formuláře do pondělí 1.června 2020.