Categories: Rada školy

Jednací řád školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

Článek 1
Zasedání školské rady

1. Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím zástupce ředitele elektronicky na emaily uvedené členy školské rady.
2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 5 pracovních dnů předem.
3. Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající (nejstarší člen školské rady z přítomných na začátku zasedání).
4. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
5. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.

Celý článek