Nabídka práce ve školské radě

04.10.2018

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s nabídkou dobrovolné práce ve školské radě.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Volby se školské rady se uskuteční 8. listopadu 2018 na třídních schůzkách.