Inkluzivní vzdělávání

24.04.2021

V minulých měsících se uskutečnily 3 online stáže ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.  Stáží se zúčastnilo přes padesát osob z řad ředitelů škol, pedagogů a dalších odborníků ze škol, ale také zástupci univerzit, místních akčních plánů, obcí a neziskových organizací. Účastníci oceňovali zejména inovativní přístup školy zaměřený na žáka. Během vyučovacího dne, který strávili virtuálně ve škole, se dozvěděli, že letos má škola šestnáct asistentů a k tomu čtyři školní asistenty. Rozrostlo se i školní poradenské pracoviště, kde nyní pracuje školní mediátor, metodik záchytné sítě, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a koordinátorka inkluze. Vyvíjela se spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga a byl nastavován systém podpory pedagogů a žáků. Škola pokračuje v individuální podpoře žáků i během pandemie. Asistenti pedagoga a pedagogové se s žáky setkávají individuálně, ve škole či mimo ni. Samozřejmě v rámci platných opatření. Probíhají online setkání žáků a rodičů se specialisty a členy pedagogického sboru.  A samozřejmě probíhá online výuka. Během náslechů v hodinách se účastníci seznámili se způsobem práce s nadanými žáky, kterým se škola také věnuje. Náslechové hodiny byly zaměřeny na spolupráci mezi pedagogy a asistenty. Účastníci měli možnost sledovat zapojení asistenta pedagoga s žákem ve škole. Závěrečný blok byl věnován představení školního poradenského pracoviště a nastavení jeho spolupráce s pedagogy. Účastníci stáže se dozvěděli, jak pracoviště na škole funguje, jakým způsobem poskytuje podporu žákům i pedagogům a s jakými odborníky a organizacemi škola spolupracuje.

„DĚKOVNÝ DOPIS“